ÁSZF

ÁSZF

Dyntell Szoftverek - Általános Szerződési Feltételek

Érvényes: 2016. december 1-től

1. A DYNTELL termékek kiválasztása

A Végfelhasználó és a DYNTELL (a továbbiakban Licence-adó) megállapítják, hogy a Szoftver felhasználói szerződésben meghatározott standard DYNTELL rendszer (a továbbiakban szoftver) lényeges funkcióit, működési jellemzőit a Végfelhasználó megismerte. A Végfelhasználó viseli annak kockázatát, hogy a szoftver a Szoftver felhasználói szerződésben nem rögzített elvárásainak és szükségleteinek megfelel-e. A Végfelhasználó által kétségesnek ítélt kérdésekben még a szerződéskötés előtt célszerű írásban tanácsot, információt kérnie a Licence-adótól vagy szakértő harmadik féltől.

2. A szállítás tárgya

Az Licence-adó a szoftvert (futtatható gépi program, felhasználói dokumentáció elektronikusan) standard verzióban, a DYNTELL Szoftverek Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezéseivel összhangban szállítja.

Egyéb megállapodás hiányában, a szoftver szállítása a kiszállításkor aktuális, utolsó stabil verzióban történik. A szoftver használatának technikai (pl. adatbázisra, operációs rendszerre, hardverre és adathordozóra vonatkozó) lehetőségeit és feltételeit a Licence-adó a Végfelhasználó írásos kérésére közli.

3. Szerzői jog

A Végfelhasználóval fennálló jogviszonyban a szoftverrel és a szerződés teljesítése során – ideértve a szavatossági kötelezettségek, valamint a szoftverkövetési és ügyféltámogatási szolgáltatások teljesítését is- szállított minden egyéb szellemi alkotással (pld. projekt-megvalósítási módszertan, know-how, dokumentációk) kapcsolatos szerzői jog és egyéb szellemi alkotáshoz fűződő jog kizárólag a Licence-adót, vagy –nem  DYNTELL szoftverek esetén- annak szállítóját illeti, akkor is, ha ezek a szellemi alkotások esetlegesen részben a Végfelhasználó meghatározásai alapján és együttműködésével készültek. A Végfelhasználót ezekre a szellemi alkotásokra a 4. pontban meghatározott nem kizárólagos felhasználási jogosultságok illetik meg.

A Végfelhasználó által megszerzett felhasználási jogok nem terjednek ki a szoftvernek a szerződésben rögzítettektől eltérő módon történő használatára, másolására és átruházására, valamint a DYNTELL szoftver mintaként történő használatával hasonló szoftver fejlesztésére.

A Licence-adó jogosult monitorozni a szoftver-felhasználás módját és terjedelmét a Végfelhasználónál.

4. A Végfelhasználó jogosultságai

A Végfelhasználó csak a Szoftver felhasználói szerződésben meghatározott szoftvert használhatja a Szoftver felhasználói szerződésben rögzített felhasználási terjedelemben akkor is, ha a Végfelhasználónak vannak olyan műszaki eszközei, amelyek révén technikailag hozzáférhetne a szoftver egyéb komponenseihez vagy moduljaihoz is.

A Végfelhasználó a szoftver produktív telepítéseiként legfeljebb két további telepítést alakíthat ki a folyamatos tesztelés céljából és a belső oktatás céljából (a továbbiakban: teszttelepítés). Egy telepítés alatt minden olyan komponens összessége értendő, amely közvetlenül vagy közvetve egy felhasználói adatbázis-készlethez fér hozzá, illetve ezen adatbázis-készlettel működik együtt. Egy felhasználói adatbázis-készletet az határoz meg, hogy minden egyes adatbázistábla legfeljebb egyszer szerepel benne.

A szoftvert a Végfelhasználó csak saját belső üzleti folyamatainak leképezésére alakíthatja ki. Ez a rendelkezés a teszttelepítésekre is vonatkozik. Számítóközponti üzemeltetés – ellenkező megállapodás hiányában – nem megengedett. Számítóközponti üzemeltetésnek minősül, ha a Végfelhasználó a szoftver használatát – függetlenül a műszaki megoldás módjától – harmadik fél számára lehetővé teszi, vagy a szoftvert harmadik fél javára használja.

Minden olyan adatfeldolgozó berendezésnek (pl. merevlemezes egység és központi feldolgozó egység / CPU), amelyre a szoftver részben vagy teljesen, ideiglenesen vagy tartósan másolás útján került, a Végfelhasználó helyiségeiben kell lennie, és a Végfelhasználó közvetlen tulajdonában, illetve birtokában kell lennie.

A Végfelhasználó jogosult és köteles a technológia szabályainak megfelelő adatbiztosítást végezni, és ehhez a szoftverről a szükséges biztonsági másolatokat elkészíteni. Hordozható adathordozón rögzített biztonsági másolatot, mint ilyet meg kell jelölni, és el kell látni az eredeti adathordozó szerzői jogi jelzéseivel. A felhasználói dokumentáció belső felhasználás céljából papírra másolható. A Végfelhasználó nem változtathatja meg és nem távolíthatja el az DYNTELL szerzői jogi jelzéseit.

A Végfelhasználó a szoftvert csak az 1999. évi LXXVI. törvény (szerzői jogi törvény) 60. § 1. bekezdésének előírásainak keretén belül dolgozhatja át, módosíthatja és bővítheti. A Licence-adó felhívja a figyelmet, hogy már csekély módosítás is súlyos, előre nem látható zavarokat okozhat a szoftver és más programok működésében. A Licence-adó ezért nyomatékosan figyelmezteti a Végfelhasználót, hogy a szoftvert önhatalmúlag ne módosítsa; a Végfelhasználó az ebből eredő kockázatot kizárólagosan viseli.

A Végfelhasználó felhasználási jogosultságai a szoftver Végfelhasználó általi átvételével hatályosulnak. Azon szoftvereknél, amelyeket a Végfelhasználó nem az első megrendelése alapján kap meg, hanem pl. javítás vagy terméktámogatás keretén belül, a jogosultságok azonnal hatályosulnak, amint a Végfelhasználó a szoftvert egy merevlemezes egységre másolja, vagy egy központi egységben futtatja. A szoftver visszaadására a 14. pont érvényes.

A szoftver minden olyan jellegű használatához, amely túllépi jelen Általános Üzleti Feltételek, vagy a Licence-adó DYNTELL Szoftver Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseiben meghatározott jogosultságokat, a Licence-adó írásbeli hozzájárulása szükséges. Amennyiben a Végfelhasználó ezen hozzájárulás nélkül lépi túl felhasználási jogosultságait – és ezt a Licence-adó írásos felhívásában kitűzött határidőig nem orvosolja – úgy a Licence-adó írásos értesítésben a Végfelhasználótól haladéktalanul megvonhatja a használati jogokat. A Licence-adó ezen túlmenően – és a használati jogok megvonásától függetlenül – átalány kártérítésként kiszámlázza a Végfelhasználónak az aktuális DYNTELL Szoftver Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, a túllépés mértékének megfelelő licence használat díjának kétszeresét kitevő (átlagolt) összeget; a Licence-adó további kártérítésre vonatkozóan jogfenntartással él.

A Végfelhasználó köteles minden, a felhasználói jogait vagy a használatért fizetendő ellenértéket érintő változást a Licence-adónak előzőleg írásban jelezni és a Licence-adó írásbeli hozzájárulását beszerezni.

A Végfelhasználó a szoftver használatára nem kizárólagos, időben nem korlátozott felhasználási jogot szerez.

Más gyártók szoftvereire azok külön szerződéses feltételei érvényesek. A Licence-adó ezekhez a szoftverekhez csak olyan jogokat közvetít, illetve nyújt, amelyek az ilyen szoftvereknek az DYNTELL szoftverrel együtt történő használatához szükségesek. Ezen jogok nem foglalják magukban az átdolgozás vagy bővítés jogát.

A Végfelhasználó a szoftvernek csak olyan módosításait és bővítéseit hajthatja végre, melyeket a DYNTELL Szoftver Általános Szerződési Feltételek megengedettként határoz meg. Az így létrejött eredményekhez kapcsolódó jogok az DYNTELL Szoftver Általános Szerződési Feltételek szabályozásaihoz igazodnak.

A szoftver felhasználására vonatkozó további rendelkezéseket az DYNTELL Szoftver Általános Felhasználói Feltételek tartalmazza.

5. Jogok átruházás

A Licence-adó jogosult arra, hogy szerződésből származó kötelességeinek teljesítéséhez harmadik fél, kapcsolódó társaságok közreműködését igénybe vegye.

A Végfelhasználó a Licence-adó kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szerződésből származó jogait nem ruházhatja át, az abból származó igényekről nem mondhat le, és a szoftverre nem nyújthat allicenceet.

A Végfelhasználó a szoftver felhasználási jogát harmadik félnek csak átruházással (tehát pl. bérbeadás, lízing útján nem) és csak a saját használat megszüntetésével engedheti át. Az átruházás előfeltétele a Licence-adó írásbeli hozzájárulása, amelyet a Licence-adó alapos ok nélkül nem tagadhat meg. A Végfelhasználó a hozzájárulásra vonatkozó kérelemmel egyidejűleg bemutatja a szoftver átvevőjének cégszerűen aláírt nyilatkozatát, melyben az átvevő a Licence-adóval szemben kötelezettséget vállal a mindenkor érvényes DYNTELL szerződéseknek megfelelő használati és átruházási rendelkezések betartására. Az átvevő a szerződéses használati jogok gyakorlására csak akkor jogosult,

 • ha a Licence-adó elvégezte a szoftverben a cégnév-átírást az átvevő részére, és amelynek költségét az átvevő a Licence-adónak megfizette (a cégnév-átírás költsége 1., amennyiben az átvevő jogutódja a Végfelhasználónak: 1 óra tanácsadás díja; , amennyiben az átvevő nem jogutódja a Végfelhasználónak: a szoftver licence díjának 22 %-a, amennyiben az átadási árként meghatározott díj nem haladja meg a szoftver eredeti licence díjának összegét, ellenkező esetben az átadási ár 22%-ának megfelelő díjat kell megfizetni a DYNTELL részére);
 • ha a Végfelhasználó a Licence-adót írásban biztosította arról, hogy az eredeti szoftver összes másolatát továbbadta az átvevőnek és minden saját maga által létrehozott másolatot törölt. A 14. pont rendelkezései itt megfelelően érvényesek.

6. A Végfelhasználó együttműködése

A Végfelhasználó felelős a szoftver munkakörnyezetének megteremtéséért, így különösen a hardver, az operációs rendszer, a hálózati elemek stb. beszerzéséért, a hardver kapacitás méretezéséért. A Licence-adó e kérdésekben a Végfelhasználó írásbeli igénye alapján tájékoztatást nyújt Végfelhasználó részére.

A Végfelhasználó a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben, díjtalanul támogatja a Licence-adót azzal, hogy pl. munkatársakat, helyiségeket, hardvert és szoftvert, adat- és telekommunikációs berendezéseket, hálózati hozzáférést bocsát rendelkezésre, továbbá specifikációknál, teszteknél és átadás-átvételeknél stb. együttműködik. Közvetlenül vagy távadatátviteli eszközök segítségével hozzáférést biztosít a Licence-adónak, illetve a Licence-adóhoz kapcsolódó alvállalkozónak a hardverhez és a szoftverhez. A Licence-adó e tekintetben is tiszteletben tartja a Végfelhasználó törvényes érdekeit, különösen az adatvédelmet. Ha telekommunikációs berendezések útján nem lehetséges, vagy nem engedélyezett a hozzáférés a szoftverhez, a Végfelhasználó viseli a kiépítendő műszaki kapcsolat költségeit és a Licence-adó e tekintetben felmerülő, igazolt többletköltségeit.

A Végfelhasználó megnevez egy kapcsolattartó személyt (ügyféloldali projektvezetőt), aki az ügyvezetés mellett a Licence-adó kapcsolattartója, és aki a szerződés teljesítésével kapcsolatban felmerült kérdésekben a szükséges döntéseket meghozza, vagy azokat késedelem nélkül foganatosítja. A kapcsolattartó személy és a Licence-adó ügyféltámogató munkatársa kiemelt együttműködésre kötelezettek a szerződéssel kapcsolatos kérdésekben.

A Végfelhasználó a szoftver, szoftververzió operatív használatának megkezdése előtt alaposan tesztel minden programot hiánymentesség és a konkrét környezetben történő alkalmazhatóság szempontjából. Ez vonatkozik azokra a programokra is, amelyeket a Végfelhasználó szavatosság és a terméktámogatás keretén belül kap meg.

A Végfelhasználó megfelelő óvintézkedéseket tesz arra az esetre, ha a szoftver részben vagy teljes mértékben nem megfelelően működne, pl. adatmentéssel, zavarok diagnosztizálásaival, az eredmények rendszeres ellenőrzéseivel és egyéb, ésszerűen elvárható teendők elvégzésével.

A Végfelhasználó hozzájárul, hogy a Licence-adó a Végfelhasználót a DYNTELL, valamint a Licence-adó ügyféllistájára felvegye, valamint referencia ügyfélként feltüntesse, és ekként hivatkozzon a Végfelhasználóra sajtó és egyéb nyilvános bejelentések során.

7. Szállítás, Szállítási és teljesítési idő

A szoftver szállítása a Végfelhasználó részére a gépileg futtatható program és a felhasználói dokumentáció adathordozón, vagy számítógépbe való betöltéssel, vagy távadatátvitellel történik.

A Licence-adó standard szoftvert szállít az aktuális, utolsó stabil programverzióban a szerződéskötéstől és szoftver licence díj megfizetésétől számított egy hónapon belül. Rövidebb szállítási határidőhöz a Licence-adó kifejezett írásbeli beleegyezése szükséges. A Licence-adó nem felel sztrájk, hatósági beavatkozás, tűzeset, vis maior és más külső körülmények folytán felmerült olyan zavarokért, amelyekért a Polgári Törvénykönyv (Ptk.) szerint nem tehető felelőssé.

Ha a Licence-adó a Végfelhasználó együttműködésére vagy annak információjára vár, vagy a megbízás teljesítésében érdekkörén kívül eső okból akadályoztatva van, a szállítási és teljesítési határidők az akadályoztatás időtartamával és az akadályozás megszűnését követő megfelelő feldolgozási idővel meghosszabbítva érvényesek. A Licence-adó az akadályoztatásról írásos értesítést küld a Végfelhasználónak.

A Licence-adó esetleges késedelembe esése, a Végfelhasználó erre vonatkozó írásbeli felszólításának átvételével kezdődik. A Végfelhasználó felszólításai és megadott határidői szintén csak írásban rögzítve érvényesek. Az így meghatározandó póthatáridő tartama legalább 15 munkanap.

8. Ár, fizetés, jogfenntartás

A szoftver licence díja tartalmazza a szállítás és a csomagolás költségeit. A szerződéskötéskor meghatározott ár tekintendő érvényes árnak, a szállításig bekövetkező árváltozások figyelmen kívül hagyandók. Minden árhoz hozzáadandó a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések szerint meghatározott általános forgalmi adó.

A Licence-adó minden egyes szállításnál vagy teljesítésnél számlát állít ki. A fizetések a számla dátumát követő 8 napon belül esedékesek. Ha a fizetési késedelem a 30 napot meghaladja a Licence-adó – a késedelem első napjától- a Ptk. szerinti késedelmi kamatot számíthat fel, és jogában áll a szoftver üzemelés és a szolgáltatások szüneteltetése.

A Végfelhasználó csak nem vitatott vagy bíróság által jogerősen megállapított követeléseket számíthat be tartozásába. A Végfelhasználó követeléseiről harmadik fél javára nem mondhat le.

A Licence-adó minden, a szerződés tárgyaira (pl. adathordozó és felhasználói dokumentáció) vonatkozó jogot fenntart a szerződésből származó követeléseinek teljes kiegyenlítéséig. A Végfelhasználónak a Licence-adót a jogfenntartás tárgyaihoz történő harmadik fél általi hozzáférés esetén azonnal írásban értesítenie kell, és a harmadik felet tájékoztatnia kell a Licence-adó jogairól.

9. Ellenőrzési és kifogásolási kötelezettség

A Végfelhasználó köteles az átvételt követően haladéktalanul ellenőrizni minden, a Licence-adó által teljesített szállítást és szolgáltatást, és az észlelt hibákat, kifogásait, haladéktalanul közölnie kell a Licence-adóval a Ptk. előírásai szerint.

A Végfelhasználó írásban, a probléma pontos leírásával közli kifogásait. Kizárólag a kapcsolattartó személy és az ügyvezetés jogosult ilyen kifogást jelenteni.

10. Szavatosság

A Licence-adó szavatolja, hogy a Szoftver felhasználói szerződés tárgyát képező teljesítések és szolgáltatások megfelelnek a felhasználói dokumentációban leírtaknak. A szoftver ezen túlmenő, a felhasználói dokumentációban nem specifikált tulajdonságaiért és a szoftver felhasználásával elérhető eredményekért a Licence-adó nem felel. Azok a leírások, melyeket például a tesztprogramok, termék- és projektleírások tartalmaznak, nem tekinthetők a tulajdonságokra és eredményekre vonatkozó kötelezettségvállalásnak. A szoftver tulajdonságaira és a szoftver felhasználásával elérhető eredményekre vonatkozó kötelezettségvállaláshoz a Licence-adó kifejezett és írásbeli igazolása szükséges.

A Licence-adó szoftverkövetés keretében támogatja a Végfelhasználót a hiba és hiba okának keresésében. Ha a hibáért bizonyíthatóan nem a Licence-adó felel, a Licence-adó a felmerült költségeit a Végfelhasználó viseli; erre vonatkozóan a 16. pont rendelkezései az irányadók.

A Végfelhasználó a fellépő hibákat haladéktalanul, nyomonkövethető formában, a hiba kiküszöbölését szolgáló információk megadásával, a Licence-adó által meghatározott bejelentési formanyomtatvány kitöltésével vagy bejelentési adatok megadásával, és a Licence-adó által megadott e-mail címre elküldve dokumentálja. Az ily módon nem dokumentált hibákra nem terjed ki a Licence-adó szavatossági kötelezettsége.

A Licence-adó elsősorban javítással teljesítheti szavatossági kötelezettségét. A javítás a hiba elhárításával, új szoftververzió átadásával vagy azáltal történik, hogy a Licence-adó a hiba hatásainak elkerülésére szolgáló útmutatást ad. A Végfelhasználó a 6. pont szerint támogatja a Licence-adót.

A Végfelhasználó csak akkor állhat el a szerződéstől, vagy követelheti a térítési díj csökkentését, ha a szoftver rendeltetésszerű használatát akadályozó – a Licence-adó ügymenetében legmagasabb (PRIO1) prioritásúként jelzett – hiba (adott esetben többszörös) javítása a Végfelhasználó által írásban meghatározott, legalább 30 naptári napos utólagos határidő ellenére végérvényesen meghiúsul. Bárminemű, a hiba Végfelhasználó saját maga vagy harmadik fél (kiegészítő teljesítés) általi megszüntetése érdekében felmerült költségeinek a Licence-adó által történő térítése kizárt.

A Licence-adó a szerződés tárgyának kiszállításával/ telepítésével kezdődően, a Szoftver felhasználói szerződés szerinti szavatossági határidőig nyújt szavatosságot.

11. Felelősség

A Licence-adó nem garantálja, hogy az átadott szoftver minden „berendezéssel és szoftver konfigurációval” teljes mértékben kompatibilis. A számítástechnikában általánosan követett üzleti gyakorlatnak megfelelően a Licence-adó nem vállal felelősséget a rendszerben található adatokért vagy azok elvesztéséért, a rendszer használatának vagy nem használhatóságának tulajdonított, közvetlen vagy közvetett károkért. Ennek oka, hogy az átadott szoftvert lehetetlen teljes mértékben függetleníteni az őt körülvevő komplex környezet, az operációs rendszer és egyéb szoftverkörnyezeti elemek, a számítógép vagy a kapcsolódó egyéb hardver esetleges hibáitól, áramszünetek vagy észrevétlen áramingadozások következményeitől. A rendszer által nyomtatott bizonylatok, nyomtatványok teljes körű ellenőrzése mindenkor a Végfelhasználó felelőssége és kötelessége. Ezen felelősség-korlátozást a Végfelhasználó tudomásul veszi.

12. Harmadik fél jogai

A Licence-adó szavatolja, hogy a szoftver felhasználási jogosultságok 5. pont szerinti átruházását harmadik fél jogai nem akadályozzák, vagy korlátozzák. Ellenkező esetben a Végfelhasználó indoklással ellátott felmondási figyelmeztetést tartalmazó írásbeli határidő eredménytelen eltelte után a szerződéstől elállhat, kivéve, ha számára a Licence-adó a szerződés szerinti szoftver jogszerű használati lehetőségét megszerzi. A Végfelhasználó kártérítési igényeire a 11. pont érvényes.

A Licence-adó saját költségén hárít el olyan igényeket, amelyeket harmadik fél a Licence-adó szállításai és szolgáltatásai alapján oltalmi jogok megsértése miatt támaszt, amennyiben ilyen igények nem a Végfelhasználó magatartásából erednek. A Végfelhasználó saját részéről ilyen jellegű igényeket nem ismerhet el. A Végfelhasználó felhatalmazza a Licence-adót, hogy a harmadik féllel keletkezett vitát peres úton vagy peren kívül önállóan rendezze. A Végfelhasználó késedelem nélkül, írásban és részletesen értesíti a Licence-adót harmadik fél által támasztott igényekről.

13. Titoktartás

A Licence-adó gondoskodik arról, hogy a személyzete által feldolgozott feladatok és dokumen­tu­mok, valamint a Végfelhasználónál folytatott tevékenysége keretén belül tudomására jutott valamennyi információ, üzleti folyamat és dokumentum harmadik fél tudomására ne juthasson. Kivétel ez alól az, ha az adott információ egyéb úton már harmadik fél tudomására jutott. A Licence-adó figyelembe veszi az Adatvédelmi Törvény rendelkezései szerinti adatvédelmi jogot. A Licence-adó a Végfelhasználó adatait gépileg feldolgozhatja.

A Végfelhasználó minden olyan információt bizalmasan tartozik kezelni, amely számára a jelen szerződés teljesítése során jutott a tudomására – beleértve magát a szerződést és annak mellékleteit – és amely a rendszer vagy egyes részei külső megjelenési formáján, illetve a funkciók felsorolásán túlmutat. Ez különösen vonatkozik a Licence-adó által alkalmazott módszerekre és eljárásokra, know-how-ra, valamint a rendszer vagy egyes részei dokumentációjára, a felhasznált anyagokra és egyéb dokumentumokra. A Végfelhasználónak tájékoztatnia kell alkalmazottait stb., akik hozzáférhetnek a szerződés tárgyaihoz, a Licence-adó szerzői jogairól, és a Licence-adóval, illetve a DYNTELL-lel szembeni titoktartási kötelezettségről.

A Végfelhasználó köteles a szerződés tárgyait az illetéktelen használat elkerülése érdekében gondosan őrizni.

14. Használati jog megszűnése

Lényeges szerződésszegés esetén, különös tekintettel a 4.-6. pontok, valamint a 13. pontban foglalt rendelkezések Végfelhasználó általi felróható megszegésére, a Licence-adó – írásbeli figyelmeztetésében megjelölt határidő eredménytelen eltelte után- azonnali hatállyal megvonhatja a Végfelhasználótól a használati jogokat. Ebben az esetben a Végfelhasználó a szállítások minden tárgyát és azok másolatait a Licence-adó részére visszaszolgáltatja, és minden, a szállításokkal kapcsolatban átvett adatfeldolgozó berendezésein tárolt programot töröl, kivéve, ha törvény szerint hosszabb megőrzésre kötelezett. A Végfelhasználó az erre vonatkozó végrehajtásról a Licence-adót írásban értesíti. A – különösen a 3. és 13. pontokból eredő – kötelezettségek továbbra is hatályban maradnak. A Végfelhasználó a használati jog megvonása miatt semmilyen jellegű igénnyel nem léphet fel a Licence-adóval szemben.

15. Verziófrissítés (Upgrade)

A DYNTELL lehetőséget nyújt a Végfelhasználó számára a szoftver verziófrissítésére annak érdekében, hogy szoftverét naprakészen tartsa. A verziófrissítés a szoftver Végfelhasználó által megvásárolt funkcionalitását és felhasználói licence számát nem bővíti, a verziófrissítés a szoftver aktuális verziójának a lecserélését jelenti egy új módosított verzióra a mindenkori jogszabályi változások, a  műszaki haladás és fejlődés tükrében. Előfeltétele az upgrade díj (egyedi testreszabások értékével növelt szoftver licence díj 36%-a) Végfelhasználó általi megfizetése, és az új szoftververzió teljeskörű Végfelhasználói tesztelése a szoftver teszt környezetében.

A DYNTELL két évnél régebbi szoftver verzió esetén nem kötelezhető fejlesztési, tanácsadási és egyéb szolgáltatások nyújtására, valamint verziófrissítés elvégzésére.

16. Szoftverkövetés

A Licence-adó szoftverkövetésként a mindenkor érvényes DYNTELL Szoftver Általános Szerződési Feltételekben körülírt szolgáltatásokat teljesíti. A szolgáltatások csak a legutoljára és a fennálló szoftverkövetési szerződés időtartama alatt kiszállított szoftververziókra terjednek ki. A Végfelhasználó mindenkor köteles minden telepítését karbantartani, vagy a követést teljes egészében, minden telepítésre nézve felmondani.

A szoftverkövetési díjnak a meghatározása hónapra lebontva történik. Ezen díjakat a Licence-adó negyedévente előre leszámlázza. Annak fizetése a Szoftverkövetési szerződés alapján esedékes.

A szoftverkövetési szerződés a szerződés megkötésével kezdődik és 2 évre szól. Felek a szerződés időtartamának lejárata előtt 30. napig jelezhetik igényüket a másik fél részére a szerződés időtartama meghosszabbításának szándékáról. Abban az esetben, ha egyik fél sem jelzi szándékát a szerződés meghosszabbítására, ugyanakkor a szerződés lejártát követően 30 napig Felek a szerződésből eredő kötelezettségeiket változatlan tartalommal és formában teljesítik, úgy azt a Felek akként tekintik, hogy a szerződés a határozott időtartam lejártát követő napra visszamenőleg határozatlan időtartamúvá alakul át, melyet a Felek rendes felmondás útján, írásban 30 napos felmondási idővel megszüntethetnek. A felmondás írásban ajánlott levél útján hatályos, indoklást nem igényel. A Licence-adó arra az esetre fenntartja magának írásban benyújtandó, indokláshoz kötött rendkívüli felmondás jogát, ha a Végfelhasználó többszörösen vagy súlyosan megszegi az 3.-5. pontok, vagy a 13. pont szerinti rendelkezéseket, vagy ha a Végfelhasználó fizetési kötelezettségeit, az esedékességet követő 60 napot meghaladóan nem teljesíti.

A szoftverkövetés díjváltozás az alábbiak szerint történik: a Licence-adó a szoftverkövetési díjat következő naptári év kezdetével írásbeli értesítéssel módosíthatja, különösen ha a szoftver terjedelme növekedett user-szám bővítés vagy plusz szoftver modulok és funkciók Végfelhasználó által történt megvásárlásával, az ezekre eső licence díjak megfizetésével. Ha a Végfelhasználó ebben az esetben az értesítés beérkezésétől számított két héten belül nem mondja fel a naptári év végével a követési megállapodást, az új díjazást elfogadottnak kell tekinteni. Erre a körülményre a Licence-adó az értesítésben utal.

Amennyiben a Felhasználó legkésőbb a szoftver élesüzemi indításáig nem köt szoftverkövetési szerződést, vagy korábban megkötött szoftverkövetési szerződését a határozatlan időtartam alatt rendes felmondással felmondta, a Felhasználó új szoftverkövetési szerződést abban az esetben köthet, ha az új szoftverkövetési szerződés időpontjáig tartó kieső időszakra eső normál szoftverkövetési díjak kétszeres összegét egy összegben utólag megfizette.

Nem terjed ki a szoftverkövetés a szoftver üzembe helyezésére, valamint az olyan hibák javítására, melyek: szerződésellenes használat, a Végfelhasználó által leírthoz képest eltérő alkalmazási környezet, szakszerűtlen kezelés és beavatkozás, illetve egyéb a Licence-adónak fel nem róható ok következménye. Nem terjed ki a szoftverkövetés továbbá: a szoftveren végzett módosítások és bővítések javítására, ha ezeket a Licence-adóval történő előzetes egyeztetés nélkül hajtotta végre a Végfelhasználó, vagy ha a Végfelhasználó az ügyféloldali teszteket nem megfelelően és teljes körűen végezte el.

Minden további, különösen a szolgáltatási terjedelemre és térítésre vonatkozó rendelkezést jelen dokumentum Általános Felhasználói Feltételek része tartalmazza.

17. Szolgáltatások

Azon szolgáltatások, amelyeket a Szoftver felhasználói szerződés nem rögzített kifejezetten, külön megállapodás tárgyát képezik és a mindenkori érvényes DYNTELLSzoftver Általános Szerződési Feltételek szerint térítendők (lásd 1. sz. melléklet).

18. EKÁER

Dyntell.EKAER szoftvermegoldások működésének és szerződés teljesítésének előfeltételei, amelyeket a Végfelhasználó saját hatáskörében és saját költségére szükséges biztosítania a DYNTELL részére:

 • Azon a lokáción, ahová a szoftver szerver oldali kiszolgálója telepítésre kerül a DYNTELLnek írási/olvasási joggal kell rendelkeznie (a szoftver installálása érdekében).
 • Szerver-kliens (hálózati) alkalmazás esetén a szerveren az adatbázist tartalmazó mappát meg kell tudni osztani (írás/olvasási joggal kell rendelkezni) az adatbázis elérése érdekében.
 • A szoftver alkalmazások esetén az import állományok kijelölt tárolási helyét illetően szintén írási/olvasási joggal szükséges rendelkezni, valamint az importálandó állományok a szoftver számára átmozgathatók legyenek másik mappába.
 • A Végfelhasználó feladata a nála használt víruskereső szoftverben a EKAER szoftver kivételként történő hozzáadása.
 • Bármilyen operációs rendszer (például windows) vagy egyéb rendszer frissítések következtében a EKAER szoftver működésében bekövetkező üzemzavar miatt a DYNTELL nem vonható felelősségre.
 • Csak a Végfelhasználó saját cégén és saját hálózatán belüli szoftver-használat lehetséges. A szoftver és a szoftver-adatbázis a Végfelhasználó külső alvállalkozóinál, illetve a Végfelhasználóval kapcsolatban álló egyéb partner cégek külső telephelyén történő installálása és elérése nem képezi szerződés tárgyát (nem engedélyezett), kivéve ha erre külön írásos megállapodás születik.
 • A szoftver telepítéséhez, paraméterezéséhez, karbantartásához, supportálásához távoli hozzáférés és file átvitel engedélyezése szükséges a Végfelhasználó részéről. Helyszíni telepítés és munkavégzés a kiszállási díj megfizetésének ellenében, valamint a kiszállási megrendelő Végfelhasználó általi aláírásával és visszaküldésével lehetséges.
 • A Végfelhasználó biztosítja az internet kapcsolat meglétét, a kimenő és bejövő irányú adatforgalom engedélyezését legalább a NAV EKÁER rendszere felé.
 • API (NAV EKÁER elektronikus interfész) hozzáférés megléte, biztosítása a Végfelhasználó kötelessége.
 • Bármely szoftverelem, szoftver-funkció változtatásának igénye és szükségessége a Végfelhasználó részéről, ami nem képezi a szerződés szerinti aktuális szoftververzió részét, vagy meghaladja a terjedelmét, és nem jogszabály írja elő, változás-kezelési folyamatban testreszabásként a Végfelhasználó részéről külön térítendő a DYNTELL által kiállított számla alapján.
 • A Végfelhasználó bármikor jogosult arra, hogy az általa megrendelt változásigényektől (fejlesztések, módosítások stb.) elálljon, azonban ilyen esetben a Végfelhasználó köteles a DYNTELL – az elállással érintett változásigény specifikációja alapján az elállás kézhezvételéig végzett – munkaráfordításait és egyéb költségeit megtéríteni.
 • A megrendeléstől a Végfelhasználó oldali belső engedélyezésig/jóváhagyásig eltelt idő nem képezik a bevezetés részét, az ebből eredő bevezetési/átadási időpont csúszások miatt a DYNTELL nem vonható felelősségre.
 • Csak jogtiszta – adott cég által megvásárolt licence-ek alapján – szoftver használható NAV EKÁER bejelentésre.
 • A bejelentett adatok valódiság tartalmáért kizárólag a bejelentő személy/cég a felelős, azaz a Végfelhasználó.
 • A NAV által üzemeltetett EKÁER felület karbantartásából és egyéb üzemzavar miatti sikertelen EKÁER bejelentések pótlása, illetve a pótlás sikerességének ellenőrzése az ügyfél felelőssége.
 • Szoftver hiba esetén a DYNTELL a lehető legrövidebb idő alatt köteles az üzemzavart elhárítani. A munkavégzés/karbantartás alatti EKÁER bejelentésekről a Végfelhasználó felelőssége gondoskodni. Az emiatt elmaradt EKÁER bejelentések vonatkozásában a DYNTELL nem vonható felelősségre.
 • A DYNTELL munkanapokon 8-16 óráig áll rendelkezésre segítségnyújtás és karbantartás céljából. Eltérő időpontban, ünnep- és munkaszüneti napokon csak azon Végfelhasználók részére biztosít a DYNTELL rendelkezésre állást, akik rendelkeznek erre vonatkozó support szerződéssel/megállapodással. A munkavégzési óradíjak a megvásárolt support csomag alapján, annak hiánya esetén mindig az aktuális óradíjjal kerülnek felszámításra (lásd 1. sz. melléklet).
 • A szoftver harmadik fél részére nem ruházható át.
 • A szoftvert csak és kizárólag a szerződésben foglalt és megvásárolt licence darabszámok szerinti felhasználó használhatja egyidejűleg.
 • A Végfelhasználó számára telepített szoftver esetén a szoftver működéséhez szükséges állományok törléséből, elvesztéséből származó javítási költség az Végfelhasználót terheli.

19. Adatvédelem

A Felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak, az Adatvédelmi Törvény rendelkezéseinek betartására.

20. Díjak

A Szoftver felhasználói szerződésben meghatározott szoftver és szolgáltatások igénybevételével felmerülő forgalmi adót és egyéb, a törvény alapján a Végfelhasználó által fizetendő adókat és közterheket a Végfelhasználó viseli.

Dyntell Szoftverek - Felhasználói Feltételek

I. RÉSZ

I.1. Bevezető

Az Licence-adó a Végfelhasználó kérésére tájékoztatást nyújt a termékek és szolgáltatások rendelkezésre állásával, a támogatott nyelvekkel, a támogatott operációs rendszerekkel, a DYNTELL szoftverhez alkalmazható adatbázis-kezelőkkel és a DYNTELLEN-en keresztül rendelkezésre álló harmadikfél-szoftverrel kapcsolatos kérdésekről.

I.2. A szoftver-árképzés alapelvei

Az DYNTELL szoftver árképzése a Felhasználói licence díjakon alapul.

I.3. Felhasználók

A Felhasználó (User) a Végfelhasználó, a Végfelhasználó leányvállalatának olyan alkalmazottja, aki közvetlenül vagy közvetve jogosult hozzáférni a licencelt szoftverhez.

Árképzés és licencelés szempontjából a szoftverhez egyidőben (konkurensen) csatlakozó Felhasználók száma az irányadó.

I.4. Használat

Nincs lehetőség a felhasználói jogosultságok részleges vagy teljes visszatérítésére, valamint cseréjére, ha a tényleges használat kisebb mértékű a licencelt felhasználói számnál, vagy ha a Végfelhasználó igényei a licencbe vételt követően módosultak. Bármely kiszállított szoftverhez való hozzáférés vagy annak használata csak olyan mértékben megengedett, amennyire a licencelt Szoftverre megkötött Szoftver felhasználói licence szerződés felhatalmazást nyújt a Végfelhasználó részére.

Ha a Végfelhasználó a licence szerződésben engedélyezett felhasználószám túllépésével, illetve egyéb módon bővíti a Szoftver használatát, akkor a Licence-adó kiegészítő díjat számít fel. A Végfelhasználó köteles haladéktalanul tájékoztatni a Licence-adót minden olyan tranzakcióról, amely a fizetendő összeget megváltoztathatja.

I.5. Szerződéstípusok

I.5.1. Szoftver felhasználói szerződés

A Végfelhasználó a Szoftver egy vagy több példányának felhasználói  licencét szerzi meg egyszeri térítés ellenében.

A licence teljes listaárának értéke alapján a Végfelhasználó mennyiségi engedményt kaphat. Minden további licencevétel külön üzleti tranzakciónak minősül és a mennyiségi engedmények kizárólag az ilyen üzleti tranzakciók mértékén alapulva számítandók.

I.5.2. Szoftver-terméktámogatási szerződések

A Végfelhasználó számára a Licence-adó által a Szoftverhez nyújtandó támogatási szolgáltatások igénybevételét szabályozza.

I.5.2.1 Szoftverkövetési szerződés

DYNTELL szoftverek verziókövetésének biztosítása Végfelhasználók részére szerződéses keretek között.

I.5.2.2 Ügyféltámogatási szerződés

DYNTELL szoftverekhez nyújtott Végfelhasználói támogatás igénybevételének módját rögzíti és szabályozza szerződéses keretek között.

II. RÉSZ

II.1. A SZOFTVERKÖVETÉS TERJEDELME

Jelen feltételek különösen a Licence-adó által a DYNTELL szoftverhez (a továbbiakban: Szoftver) nyújtandó követési szolgáltatásokat szabályozza.

Licence-adó a Szoftverkövetés keretében az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • A DYNTELL szoftver szavatossági ideje meghosszabbodik a követési szerződés időtartamára.
 • A jelen megállapodásban megfogalmazott feltételeken belül Licence-adó fogadja a Végfelhasználótól a Szoftverre vonatkozó bejelentéseket.
 • A bejelentés módja a Licence-adó által meghatározott bejelentési formanyomtatvány kitöltése vagy bejelentési adatok megadása, és annak Licence-adó által megadott e-mail címre való eljuttatása munkanapokon 8.00 és 16.00 között.
 • A bejelentés kommunikációjának nyelve magyar vagy angol.
 • Licence-adó a rendben leadott bejelentéseket elemzi a bejelentés tárgyának minősítése érdekében.
 • Amennyiben a Licence-adó support részlege által megállapítást nyer, hogy a bejelentés tárgya a Szoftver hibás működésére vezethető vissza, úgy egy javító szoftver csomag összeállításával – amely elmagyarázza a Szoftver hibának megszüntetését, elkerülését vagy megkerülését – elvégzi a Szoftver hibájának kijavítását. Ezt a javítást tartalmazó szoftver csomagot eljuttatja e-mail-en keresztül a Végfelhasználóhoz. Amennyiben Végfelhasználó a javító szoftver csomag felhasználásához, futtatásához Licence-adó segítségét kéri, úgy a Végfelhasználó az esetleges helyszíni kiszállás mindenkor érvényes díját meg kell fizesse Licence-adó számára.
 • A Licence-adó vállalja, hogy a Végfelhasználó által közölt vagy a Licence-adó az általános vagy a gazdálkodó szervezetek nagy tömegét érintő adózási, társadalombiztosítási és számviteli kötelezettségeket megállapító jogszabályokban bekövetkezett változásokat figyelemmel kíséri. A Licence-adó nem vállal azonban felelősséget a hatályos joganyag teljes körű és teljes pontosságú megfigyeléséért. A Licence-adó törekszik arra, hogy az átvezetések még a jogszabályi változások hatályba lépése előtt, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a technikailag megoldható legrövidebb időn belül átvezetésre kerüljenek.
 • Licence-adó a törvényi megfeleltség alatt azt érti, hogy a Szoftver képes a Végfelhasználó adóilletőségének megfelelő ország általános vagy a gazdálkodó szervezetek nagy tömegét érintő adózási, társadalombiztosítási és számviteli kötelezettségeket megállapító jogszabályaiban előírt, és a DYNTELL által támogatott törvényi adatszolgáltatásra, illetve működésre. Nem tekinthető törvényi megfeleltség problémájának a Szoftver által szolgáltatott olyan adatformátumok kérdése, amikor a Szoftver és a törvényben előírt adatokat valamely formátumban támogatja.
 • Amennyiben Licence-adó support részlege által megállapítást nyer, hogy a bejelentés tárgya nem a Szoftver hibás működésére, illetve nem a Szoftver törvényi megfeleltségére vezethető vissza, úgy Licence-adó erről értesíti a Végfelhasználó kijelölt kapcsolattartóját. Ebben az esetben a bejelentés kezelésére esetlegesen táveléréssel vagy a Végfelhasználó telephelyén kerülhet sor. A Licence-adó tanácsadóinak a Végfelhasználó telephelyére történő kiszállásának időpontját Felek előzetesen egyeztetik. A tanácsadói tevékenység díja a mindenkor érvényes kiszállási díj és tanácsadói/support tanácsadói óradíj alapján kalkulálódik.
 • Licence-adó a Végfelhasználó rendelkezésére bocsátja a Végfelhasználó által birtokolt Szoftver verziójának megfelelően kibocsájtott legújabb Szoftver verziókat. A Licence-adó a szolgáltatások terjedelmét a Szoftver folyamatos fejlesztésének és a műszaki haladás tükrében módosítja. A Végfelhasználó azonban nem jogosult a Szoftverbe belefoglalt semmilyen külön kiegészítő funkcióra, és a Licence-adó a Szoftver soron következő kiadásainak terjedelmét és tartalmát saját belátása szerint határozza meg. A Szoftver aktuális kiadásait elektronikus formátumban szállítja a Licence-adó, de azok adathordozón is megrendelhetők. Ez esetben a felmerülő esetleges adminisztratív költségek a Végfelhasználót terhelik.
 • Végfelhasználó köteles a követési szolgáltatás végzéséhez a telephelyei és a Licence-adó által megadott végpontok között távoli elérésre lehetőséget biztosítani.
 • A Végfelhasználó a Licence-adó által előírt hibaelhárító segédprogramokat köteles alkalmazni saját telephelyein.
 • A fent leírt szolgáltatás a Szoftverkövetési szerződés megszűnéséig tart.

Licence-adó a Szoftverkövetés keretében a rendszergazdai szolgáltatásokat nem nyújt.

II.2. A Szoftverkövetési szerződésben támogatott Szoftver

II.2.1. A Licence-adó által nyújtandó szolgáltatások a Szoftver legutolsó kiadására vonatkoznak és a Szoftverkövetési szerződésben, valamint a követésre érvényes fent meghatározott szolgáltatásokat foglalják magukban.

II.2.2. A Licence-adó nem nyújt támogatást olyan problémához, amely azért következik be, mert a Végfelhasználó nem megfelelő módon módosította a Szoftvert vagy megszegi a licence rendelkezéseket, vagy amely nem DYNTELL-termékekkel kapcsolatban lép fel.

II.2.3. A Licence-adó nem nyújt támogatási szolgáltatást a Szoftverkövetési szerződés alapján olyan harmadik fél-termékekhez, amelyeket a Végfelhasználó nem a Szoftver részeként vett licence-be, még akkor sem, ha az ilyen termékek kiszállítása a Szoftverrel együtt történik.

II.2.4. A Licence-adó olyan problémákhoz sem nyújt támogatási szolgáltatásokat, amelyek a Végfelhasználó felelősségi területéhez tartoznak (mint például rendszergazdai feladatok, hálózat-üzemeltetési feladatok), és például nem megfelelő telepítésből, a Végfelhasználó nem kielégítő oktatásából, hiányzó vagy hibás üzleti tervezésből, helytelen üzemeltetésből, hibás integrációból vagy hibás hardverből erednek. A Szoftverkövetés vagy az Ügyféltámogatás nem helyettesíti sem a betanítás, sem a bevezetési támogatás megfelelő mértékű igénybevételét.

II.2.5. Végfelhasználónak biztosítania kell egy olyan személyt, aki a Szoftver követését illetően a Licence-adóval szemben kapcsolattartónak minősül. A követési tevékenység kizárólag ezen személyen keresztül történik.